CO-LAB WALK MY CITY FREE

Entrevistas (Written) interviews with Norwegian experts

Some background:

Walking among Norwegian men and women aged 45-66 years old (2020)

 

Activity

Males (%)

Females (%)

On a longer trip for hikes in the forest or in the mountains

60

57

On a shorter trip for hikes in the forest or in the mountains

81

84

On a shorter walk

74

80

Source: Statistics Norway (https://www.ssb.no/en/statbank/table/09100/tableViewLayout1/)

Percentage participated in various activities during the last 12 months

Summary/take home messages:

  • First of all, it seems like the people interviewed do not make big distinction between men and women when it comes to the need of promoting walking/physical activity, and this (based on our experience) is probably because in Norway women are rather active as compared with men, especially when it comes to ‘low-threshold’ activities such as walking (see table in the attachment).
  • Altogether, it seems like all three interviewed agree with the fact that walking in the neighbourhood (or, as typical for Norway, walk in nearby nature trails) is very important for supporting regular physical activity, especially among those who are less active and want to become more active. The presence of the walking trails alone, however, is not sufficient, so that the municipality needs to facilitate access to these features through information and marking/signalling. Facilitating social support (e.g. organizing groups via Facebook) or using some form of gamification/challenge (see e.g. the “Pole hunting” and the “Tip å top” initiatives described in the interviews) are also seen as very effective ways to encourage participation.
  • For what concern the issue of perceived safety, I think the responses here are very typical for the rural-Norway context: fear of being robbed or raped are not a major issue, while there might be some concerns regarding wild animals and the darkness (in the winter). Here I believe we would get some different responses if we taltioked with experts in Oslo.

The questions:

Norwegian

Hvilken rolle har du i din stilling som omhandler tilrettelegging av fysisk aktivitet i kommunen? Særlig, hvordan jobber du/dere for å fremme turgåing? Gjerne gi noen eksempler på tiltak som du/dere har gjennomført for å få folk til å bevege seg mer ute.

I følge din erfaring og kunnskap, hva synes du er den beste måte å fremme vandring/turgåing og fysisk aktivitet blant byboere? Kan du f.eks. tenke på et eksempel at en tiltak som var særlig effektiv?

Er det noen steder i Elverum som du mener at kvinner kan føle seg utrygge når de er ute og trener? Hvis ja, Har du noen forslag som kan gjennomføres slik at kvinner kan føle seg tryggere?

English

What role do you have in your position that deals with the facilitation of physical activity in the municipality? In particular, how do you work to promote walking? Feel free to give some examples of measures that you have implemented to get people to move more outside.

According to your experience and knowledge, what do you think is the best way to promote walking / walking and physical activity among city dwellers? Can you e.g. Think of an example of a measure that was particularly effective?

Are there any places in Elverum that you think women can feel insecure when they are out exercising? If so, Do you have any suggestions that can be implemented so that women can feel safer?

Rolf Storsveen

 

Norwegian (original)

English (Google translate+ simple adjustment)

Stilling: kommunens «Rådgiver idrett/fysisk aktivitet, folkehelsekoordinator og veterankontakt»

 

Position/role: Adviser for sports & physical activity, Public-health coordinator, and «veteran reference person»

Kontakten mot frivillige lag/foreninger er et viktig utgangspunkt for samarbeid om lavterskeltilbud. Lavterskel og egenorganisert er viktig faktorer.

Kommune bidrar med tilrettelegging , ikke aktiviteten.

Viktige samarbeidspartnere eksternt:

                      DNT Elverum som merker og holder stinett ved like, og som arrangerer utflukter/turer på lavterskelnivå. Viktig samarbeidspartner.

                      Elverum Turforeningen (ET) som tilrettelegger, merker og kjører skiløypenettet på vinter.

                      Elverum O-klubb organisert «Stolpejakt» med økonomisk bidrag fra kommunen.

                      Innlandet bedriftsidrettskrets organiserer «Ti på topp»

Samarbeidspartnere internt:

                      Planavdeling med f.eks. «Grønne korridorer» for lett å kunne bevege seg fra sentrale boligområder og ut i friområder/natur.

                      Vei, park og anlegg. Samarbeid om tilrettelegging av møteplasser og friområder.

                      Kartavdelingen: utvikling av kart i nærområde. («Kartlegging av ferdselsårer»)

 

Contact with no-profit associations is an important starting point for cooperation on low-threshold services. Low threshold and self-organized are important factors.

The municipality contributes with facilitation, not the activity.

Important partners externally:

                      DNT Elverum, which marks and maintains a network of trails, and which arranges excursions / trips at a low-threshold level. Important partner.

                      Elverum Turforeningen (ET), which facilitates, marks and runs the ski trail network in the winter.

                      Elverum O-club organized “Pole hunting” with financial contribution from the municipality.

                      Inland corporate sports club organizes «Ti på topp»* Collaborators internally:

                      Planning department with e.g. “Green corridors” for easy movement from central residential areas to recreational areas / nature.

                      Road, park and facilities. Collaboration on the facilitation of meeting places and recreation areas.

                      The map department: development of maps in the immediate area. («Mapping of traffic arteries»)

 

*«Ti på topp» is an initiative that uses challenge-based gamification to promote use of outdoor trails –find out more on webpage and in this master-thesis à this master thesis can actually be of interest for us.

 

Kommunens oppgave er å bidra med tilrettelegging.

Enten fysisk-/praktisk- tilrettelegging, eller bidra med stimuleringsmidler til lag/foreninger for gjennomføring av tiltak.

Effektive og nødvendige tiltak er utarbeidelse av kart og merking av stier.

Elverum har flotte og lett tilgjengelige friluftsområder.

I tillegg til kjente og nærtliggende turmål, er aktiviteter basert på apper/registrering for mange populært og effektivt.

The municipality’s task is to contribute to facilitate [possibilities for sports and physical activity].

Either physical / practical facilitation, or contribute with stimulus funds to teams / associations for the implementation of measures.

Effective and necessary measures are the preparation of maps and marking of paths.

In Elverum beautiful outdoor areas are easily accessible.

In addition to well-known and nearby hiking destinations, activities based on apps / registration are popular and effective for many.

 

Tror ingen trenger å være redde men vi vet at mange føler frykt i forhold til rovdyr.

I tillegg har vi et nær-/friluftsområde bestående av masse stier og veier, uten særlig merking, der noen er redde for å gå seg vil.

Tiltak vi konkret jobber med nå, i samarbeid med DNT og ET, er merking av sommerturer og skiløyper.

 

I don’t think anyone has reasons to feel afraid, but we know that many be a little afraid of wild animals.

In addition, we have a local / outdoor area consisting of lots of paths and roads, without special markings, where some are afraid to get lost.

Measures we are actually working on now, in collaboration with DNT and ET, are marking summer trips and ski trails.

 

 

 

Elisabeth Skarderud

 

Norwegian (original)

English (Google translate+ simple adjustment)

Stilling: Daglig leder på fylkeskontoret for Innlandet i nasjonalforeningen for folkehelse

 

Position/role: general manager of the Regional office in the National Public Health associations

Som daglig leder på fylkeskontoret i Nasjonalforeningen for folkehelsen så motiverer vi alle våre helselag i Innlandet, som stort sett består av kvinner, til å ha tilbud om fysisk aktivitet. Alle tilbud skal være lavterskeltilbud i form av lite eller ingen kostnad for deltakelse. Tilbudene de har er turgrupper, tilrettelegging av turstier (for hele familien), innendørs trening, toppturer, trugegrupper på vinteren, trillegrupper og småbarnslek.

As the general manager of the county office in the National Association for Public Health, we are active in motivating all our health teams in the Region of Inland Norway, which mostly consist of women, through physical activity initiatives. All initiatives must be “low-threshold” offers, with little or no cost for participation. Our offer mainly consist of organized hiking groups, facilitating access/remove barriers to hiking trails (for the whole family), indoor training, hikes to maintains-tops, organized snowshoe-walking groups in the winter, stroller groups and toddler play.

 

Stolpejakt har vært veldig populært i våre byer og tettsteder. Det er ikke et tilbud i vår regi, men vet at flere av våre medlemmer benytter dette, og noen er med og tilrettelegger. Vi har aktivitetsvenner for personer med demens, og stolpejakten har vært veldig fin for denne gruppen, både menn og kvinner.

Noen av byene har fine turområder langs elver og langs Mjøsa, og flere av våre helselag har hatt stor oppslutning om «Elvelangs» allà opplegget de har langs Akerselva i Oslo.

Ellers benyttes byparker til ulike treningsaktiviteter.

 

“Pole hunting”* has been very popular in our cities and towns. It is not an initiative organized by us, but we know that several of our members use this, and some are involved in the organization. We have “activity-buddies” for people with dementia, and “pole hunting” has been very nice for this group, both men and women.

Some of the towns have nice hiking areas along rivers and along Lake Mjøsa, and several of our health teams have had great support for “Elvelangs” [an yearly festival] in the plan they have along the river Akerselva in Oslo.

Otherwise, city parks are used for various training activities.

 

*“Pole hunting” (Stolpejakt) is a gamified activity similar to a treasure hunt facilitated by the use of a app with GPS (see here)

 

Dette mener jeg ikke noe om da jeg ikke kjenner Elverum i så måte. Men, i forhold til trygghet generelt er jo etablering av treningsgrupper en fin ting, særlig nå i mørke høst- og vinterkvelder.

Tips:  Tjukkasgjengen i Ringsaker vet jeg har et fint opplegg. De har tilbud om felles gågrupper kl. 12.00 og kl. 18.00 hver dag unntatt i helgene. Fast oppmøtested, men ulike turløyper. Da vet folk at de alltid har noen å gå sammen med.

 

[Regarding the issue of perceived safety in Elverum among women] I cannot really express an opinion about this, as I’m not familiar with Elverum in that way. But, in relation to security in general, the establishment of training groups is a nice thing, especially now in dark autumn and winter evenings.

For example, the Tjukkasgjengen* in Ringsaker have a good planning regarding this. They offer group-walking groups at 12:00 and at 18:00 every day except on weekends. Regular meeting place, but different hiking trails. Then people know that they always have someone to go with.

 

*Tjukassgjengen is a social movement that promotes group-walking for health in different municipalities in Norway (see here)

 

 

Wenche Røset

 

Norwegian (original)

English (Google translate+ simple adjustment)

Stilling: Ansatt i og drifter frisklivssentralen i Elverum kommune

Position/role: Employed in and operates the Healthy-life center* in Elverum municipality

 

*A Healthy Life Centre (HLC) is an interdisciplinary primary health care service that offers effective, knowledge-based measures for people with, or in high risk of disease, who need support in health behaviour change and in coping health problems and chronic disease. The HLC is part of the public health care service in the municipality (find more info here).

 

I gruppene på frisklivssentralen trener vi kondisjon og styrke utendørs med enkle midler, og har ikke fokus på turgåing, men mange av deltakerne inspireres og motiveres til å være mer i aktivitet, bl.a. med turgåing, utenom frisklivstreningene. Noen gjør avtaler om gåturer med andre i gruppa utenom treningene.

Flere av de som kommer til regelmessige samtaler på frisklivssentralen, men som ikke deltar i frisklivssentralens treningsgrupper, har som mål å øke sitt aktivitetsnivå på egenhånd eller i eksterne grupper. Mange av disse øker sitt aktivitetsnivå ved å gå turer alene eller sammen med andre. I sommerhalvåret er det mange som også bruker turmålene i Ti på topp og/eller Stolpejakten som motivasjon for turene sine. 

Ut over dette forsøker u.t. å holde seg oppdatert på hvilke turgrupper som finnes i Elverum for å tipse de som er ute etter noen å gå tur sammen med, f.eks DNT/DNT 100, revmatikerforeningen, frivilligsentralen m.fl. Aktivitet i forskjellige grupper som publiseres på Facebook og som jeg får med meg, deler jeg gjerne på frisklivssentralens Facebookside.

 

In the group-exercise sessions at the HLC, we propose aerobic and strength exercises outdoors with simple means, and do not focus on walking, but many of the participants are inspired and motivated to be more active, among other things, by doing more walking besides the activities they do at the HLC. Some of the participants make arrangements to go walking, outside the context of the organized sessions, with other participants they met in the exercise-groups.

Several of those who come to regular conversations at the HLC, but who do not participate in the HLC’s exercise-groups, have the goal to become more active on their own or by participating in other organized activities outside the HLC. Many of these increase their activity level by going for walks alone or together with others. During the summer, many also use the hiking tours proposed within the “Ti på top”*** and/or the “Pole hunting”** initiatives as a motivational strategy.

In addition to this, I keep up to date with the hiking/tour-groups that are available in Elverum to tip those who are looking for someone to go for a walk with. E.g. DNT/DNT 100***, the “Rheumatism association”, the “Volunteer center” and others. I like to share on our HLC’s Facebook page . activities in different external groups that are published on Facebook.

 

*«Ti på topp» is an initiative that uses challenge-based gamification to promote use of outdoor trails –find out more on webpage and in this master-thesis à this master thesis can actually be of interest for us.

**“Pole hunting” (Stolpejakt) is a gamified activity similar to a treasure hunt facilitated by the use of a app with GPS (see here)

*** DNT is part of the “Norwegian Trekking Association”, and aims to promote outdoor life by offering a versatile tour program for all age groups. They often focus on hiking programs in the local community and marking trails in the local community (find more info here)

 

Det er ikke et enkelt spørsmål å svare på, men det er viktig å legge til rette for turgåing ved å merke turer/traséer og ha forslag til forskjellige turer med forskjellige vanskelighetsgrader og lengder, både i og nær bykjernen og ute i marka rundt sentrum. Dette må også markedsføres. Jeg synes at Ti på Topp-konseptet har ivaretatt noe av dette. Det samme har Stolpejakten med flere kortere og mer bynære turer.

Samtidig er det viktig at det er en tur i nærheten av der en bor. Da er terskelen for å komme seg ut å gå lavere

 

Mange trenger noen å gå sammen med da det å ha en avtale gjør det lettere for dem å komme seg ut. Det er allerede mange gågrupper i regi av frivillige i Elverum, men de dekker nok ikke alle nivåer og interesser. Å gjøre avtaler med en eller flere venner/bekjente for å komme seg ut, er bra hvis en enten er redd for å gå alene eller har lav motivasjon til å komme seg ut på egenhånd. Jeg oppmuntrer ofte de jeg er i kontakt med til å gjøre det.

Ellers er jeg forkjemper av å framsnakke viktigheten av hverdagsaktivitet. Kan flere forflytninger til og fra jobb og avtaler skje til fots, evt. på sykkel? Helse- og miljømessig er det mye å hente på å få inn fysisk aktivitet i de forflytningene vi likevel gjør i løpet av en dag, i hvert fall for de som bor i bynære områder. Her er tilrettelegging ved utbygging av gang- og sykkelveger, samt brøyting og strøing av disse vinterstid viktig. 

 

I tillegg er det viktig å få ut informasjon om at turgåing er helsebringende både fysisk og psykisk – og formidle kunnskap om hvorfor det er helsebringende. Og så er det viktig å senke terskelen og informere om at alle turer uansett lengde og tempo er helsebringende – om det er en 10 minutters gåtur rundt kvartalet eller 2 timers gåtur i skogen.

Sosiale medier er en viktig arena for informasjon, gjerne regelmessige, små drypp. En egen spalte fra kommunen/folkehelsekoordinator/frisklivssentralen og/eller frivillige i lokalavisen, på kommunens hjemmeside og FB-side, hvor forslag til turer beskrives og kunnskap om helsebringende effekter formidles med enkle ord, kan også være en god måte å fremme turgåing på.

[What do you think is the best way to promote walking / walking and physical activity among city dwellers?] It is not an easy question to answer, but it is important to facilitate/remove barriers for walking by marking walking/hiking routes and providing suggestions for different walks/hikes with different degrees of difficulty and lengths, both within and near the city centre, as well as in the countryside around the city area. It is also important to make some marketing and advertise these opportunities. I think that the “Ti på Topp” concept has been successful in this approach. The same goes for the “Stolpejakt” with several shorter and more urban walks.

At the same time, it is important that there is a walk near where one lives. Then the threshold for getting out is reduced.

 

Many people need companionship [when they go out walking] as having an appointment makes it easier for them to get out. There are already many walking-groups organized by volunteers in Elverum, but they probably do not cover all levels and interests. Making appointments with one or more friends/acquaintances to get out is good if one is either afraid to go alone or has low motivation to get out on their own. I often encourage those I am in contact with to do so.

Otherwise, I am a proponent of emphasizing the importance of “lifestyle activity”. Can more transfers to and from work and appointments by walking, possibly by biking? In terms of health and the environment, there is a lot to be gained from incorporating physical activity into the transfers we still make during a day, at least for those who live in peri-urban areas. In this sense, development of pedestrian and bicycle paths, as well as plowing [when there is snow] and spreading of salt [when there is ice] of these pathways during the winter are important.

 

In addition, it is important to get information that walking is healthy both physically and mentally – and disseminate knowledge about why it is healthy. And then it is important to ‘lower the threshold’ and inform that all walks regardless of length and pace are healthy – whether it is a 10 minute walk in the neighbourhood or 2 hours walk in the woods.

Social media is an important arena for information, preferably regularly, and in small drops. A separate messages from the municipality, public health coordinator, HLC and/or volunteers in the local newspaper, on the municipality’s website and FB pages, where suggestions for trips are described and knowledge about health-promoting effects is conveyed in simple words, can also be a good way to promote walking.

Erfaringsmessig sliter flere med å komme seg ut i den mørke årstiden og aktivitetsnivået reduseres betydelig for mange. Lysløypene blir da mye brukt der de finnes så lenge det ikke er snø og skiløyper. Flere turveier og stier med belysning vil nok gjøre at det oppleves tryggere for mange å komme seg ut på tur, også høst- og vinterstid.

Based on my experience, more people struggle to get out in the dark season and the level of activity is significantly reduced for many in this period. The lit-trails* are then widely used, where available, as long as there is no snow and ski trails. More hiking trails and paths with lighting will probably make it safer for many to get out on walks, also in autumn and winter.

 

*In Norway, in almost all municipalities, there are trails (mainly used for cross-country skiing during the winter, but can also be used for walking) in forests or other open spaces completely covered by light poles. In the winter, when/where there is enough snow, the municipalities also make tracks for cross-country skiing, so that people can go skiing even if it gets dark very early.

 

Project Co-Lab Walk my city free is a EEA Grants co-financed project initiated in 2020.

logo Coletivo Z_bilingue-01
inland norway university f applied sciences

Co-financed by

pt_PT